ආරක්ෂිතව ඔබගේ ගොනු උපස්ථ කරන්න

ක්ලවුඩ් තුළ ඔබේ පරිගණකය, කැමරාව, සහ SD කාඩ්පත මත ඕනෑම ෆෝල්ඩරයක් වෙතින් වන ගොනු උඩුගත කරන්න සහ ගබඩා කරන්න. ඔබට Google Drive භාවිතයෙන්, ඕනෑම දුරකථනයක්, ටැබ්ලට් පරිගණකයක්, හෝ පරිගණකයක් මත සහ ඔබේ ඡායාරූප සහ වීඩියෝ Google ඡායාරූප තුළ සෙවීමට හැකිය.

උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න

G Suite පාරිභෝගිකයෙක්ද? Drive File Stream ගැන දැන ගන්න.

මේ අවස්ථාවේදී Linux සඳහා Drive යෙදුම නැත. කරුණාකර වෙබය මත සහ ඔබේ ජංගම උපාංග මත Drive භාවිත කරන්න.

Google Drive වෙත යන්න

ඔබේ පරිගණකය සමග Google Drive සමමුහුර්ත කරන්න

ඔබේ පරිගණකය මත Google Drive ෆෝල්ඩරය තුළ drive.google.com වෙතින් ගොනු බ්‍රවුස් කරන්න සහ බලන්න

ඔබේ ගොනු ඕනෑම එකක් විවෘත කිරීම, සංවිධානය කිරීම, සහ ඒවාට වෙනස් කිරීම් සිදු කිරීම කරන්න.

ගොනුවලට ඔබ සිදු කරන ඕනෑම වෙනස් කිරීමක් සෑම තැනකම සමමුහුර්ත වනු ඇත.

ලැප්ටොප් පරිගණකයකට, ජංගම දුරකථනයකට, හෝ ටැබ්ලටයට Drive ලබා ගන්න

සෑම තැනම Drive ලබා ගන්න

ඔබේ Mac වෙතින් Drive වෙත ගොනු එක් කරන්න එවිට ඒවා ඔබේ අනෙක් උපාංග සමග සමමුහුර්ත වේ — ස්වයංක්‍රියව.

Windows සඳහා උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න

Mac සඳහා උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න

Google Drive සේවා නියම

උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය භාවිත කිරීම මගින්, ඔබ Google සේවා නියම සමග එකඟ වේ. ඔබ Google යෙදුම් පරිශීලකයෙකු නම්, ඔබේ භාවිතය නිසි Google යෙදුම් සේවා නියම, හෝ කතිකා කර ගත් Google යෙදුම් සේවා නියමවලට, අදාළ වන්නේ නම් යටත් වේ.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.